Celospolečenských přínosy

 

VÝROBA OBNOVITELNÉ ENERGIE - zásoby fosilní energie na Zemi ubývají, zatímco poptávka rychle roste. Tento trend dříve nebo později nevyhnutelně povede k nedostatku konvenčních zdrojů energie. Z toho důvodu je nutné přecházet na zdroje energie, které jsou obnovitelné. Tento proces bude zdlouhavý, proto je potřeba s ním začít co nejdříve, dokud je konvenční energie relativní dostatek, aby následný rychlý přesun nebyl "bolestivý".

 

STABILNÍ ZDROJ OBNOVITELNÉ ELEKTŘINY – na rozdíl od vodních, větrných nebo solárních elektráren dodávají bioplynové stanice energii stabilně po celý den, jejich výkon je regulovatelný a není závislý na aktuálním počasí. Provoz bioplynových stanic tak přispívá k efektivnější regulaci rozvodné sítě a je velice užitečným prvkem v energetickém mixu obnovitelných zdrojů energie.

 

VYUŽITÍ ODPADNÍ BIOMASY - v bioplynových stanicích je možné využít i jinak nepotřebný materiál - bioodpad, který za normálních okolností končí na skládkách a znečišťuje životní prostředí emisí skleníkových plynů a nebezpečnými průsaky.

 

ZACHOVÁNÍ A ZNOVUVYUŽITÍ ŽIVIN - velkým problémem českého zemědělství je úbytek přirozeného humusu v půdách, který je způsoben intenzivním zemědělstvím. V bioplynových stanicích je z biomasy získána energie způsobem, který zcela zachovává přírodní živiny a humus. Tyto látky jsou obsažené ve fermentačním zbytku, tzv. digestátu. Digestát je výborným zemědělským hnojivem, které navrací přirozený humus a živiny do půdy. Místo toho, aby například bioodpady skončily bez užitku na skládce nebo ve spalovně, je z nich v bioplynové stanici získána energie a přírodní živiny jsou navráceny zpět do půdy.

 

OMEZENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ - Velká část skleníkových plynů je ušetřena tím, že je v bioplynových stanicích vyrobena energie, která tak nemusí být vyrobena například spálením uhlí. Omezením skládkování bioodpadů se omezí emise metanu ze skládek. Metan je nejen hořlavý plyn, který může způsobovat výbuchy na skládce, ale je také 20 krát agresivnějším skleníkovým plynem než CO2. Množství skleníkových plynů a energie je ušetřeno také nahrazením průmyslových hnojiv digestátem. Průmyslová hnojiva jsou velice energeticky i materiálově náročná na výrobu.

 

DECENTRALIZOVANÁ VÝROBA ENERGIE - Vyrábět elektrickou energii ve velkém množství malých zdrojů než ve velkých centralizovaných elektrárnách je výhodné z několika důvodů. K výrobě energie je možné využít různých lokálně dostupných zdrojů, vyrobenou energii není potřeba se ztrátami transportovat na velké vzdálenosti, ale může být spotřebovaná poblíž místa vzniku, výpadek malého zdroje energie je snadno nahraditelný jinými zdroji, narozdíl od výpadku velké elektrárny, který může způsobit celkový výpadek sítě.

 

VYUŽÍVÁNÍ LOKÁLNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ - Využíváním lokálních obnovitelných zdrojů energie zůstanou peníze nyní placené za dovážená paliva v regionu a podpoří lokální ekonomiky - v případě bioplynových stanic mohou peníze doposud placené například do Ruska či Německa zůstat u místních zemědělců a přispět k rozvoji ekonomiky.

 

OMEZENÍ ZÁVISLOSTI NA DODÁVKÁCH SUROVIN A ENERGIE ZE ZAHRANIČÍ - Naši velkou závislost na dodávkách energie ze zahraničí si většinou uvědomujeme jen tehdy, když dojde k energetické krizi a z Ruska přestane přitékat plyn. Během desetiletí energetické hojnosti a stability dodávek jsme si na dostupnou energii tak zvykli, že ji bereme za úplnou samozřejmost a moderní život bez dodávky energie si nedokážeme ani představit. Naše společnost se tím stala velice afektivní, ale zároveň velice zranitelná. Cílem každého státu by mělo být stát se nezávislý na dodávkách energie ze zahraničí alespoň v takovém rozsahu, aby zvládl dlouhodobě pokrýt energetickou potřebu pro udržení základních funkcí státu.

 

 

Srovnání:

BEZ bioplynové stanice:

Stávající systém je založen na využívání fosilních paliv a proto je dlouhodobě neudržitelný.

  • elektřina je vyráběna většinou z uhlí

  • teplo většinou ze zemního plynu

  • pro výrobu umělých hnojiv je potřeba velkého množství energie

  • bioodpady se většinou vozí na skládky, kde znečišťují podzemní vody a uvolňují do ovzduší metan - skleníkový plyn 20x nebezpečnější než CO2

S bioplynovou stanicí:

Bioplynová stanice využívá k výrobě energie obnovitelné zdroje - cíleně pěstovanou biomasu či bioodpady.

  • energie - elektřina i teplo produkována z obnovitelného zdroje

  • hnojivo - vedle energie je produkováno i kvalitní přírodní hnojivo, pro půdu a rostliny lépe vstřebalné než umělé průmyslové hnojivo

  • bioodpad - jeho energetické a materiálové využití namísto jeho zavážení na skládku, kde znečišťuje životní prostředí