Přínosy pro obec a občany

Jaký užitek bude mít pro své občany obec z toho, že na jejím katastru stojí bioplynová stanice je velice individuální - záleží na investorovi, druhu bioplynové stanice a také možnostech obce.

 

VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST - bioplynová stanice přímo zaměstná cca 3 - 6 lidí (dle typu a velikosti BPS) na trvalý pracovní úvazek a další pracovní místa podpoří nepřímo, zejména v zemědělství (garantovaná poptávka po zemědělských produktech)

 

LEVNÉ TEPLO - při výrobě elektrické energie v bioplynové stanici vzniká velké množství odpadního tepla, které je možné využít. V podmínkách obce je teplo možné využít k vytápění rodinných domů obyvatel, k vytápění obecních budov - školy, úřady nebo k provozování obecních zařízení, jako je například čistírna odpadních vod. Výhodou tohoto způsobu výroby tepla je nezávislost na dodávkách plynu - že se jedná o výhodu jsme měli v minulosti možnost se několikrát přesvědčit.

 

ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z ÚDRŽBY ZELENĚ - obce mohou získat velmi komfortní službu zpracování odpadů z údržby zeleně a to po dohodě z investorem obvykle zcela zdarma. V případě odpadové bioplynové stanice má možnost obec vytříděný bioodpad z komunálního odpadu a další odpady např. ze školních jídelen zpracovávat v bioplynové stanici a to za zlomek ceny skládkovného. Tím se také prodlouží životnost skládky.

 

SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ - obce a města již brzy budou mít povinnost třídit a efektivně využívat biologicky rozložitelné odpady. Využitím bioodpadů v bioplynové stanici bude plně vyhověno tomuto požadavku nového zákona o odpadech. Cíl efektivně nakládat s biologicky rozložitelným odpadem se vetšinou objevuje i v plánech odpadového hospodářství měst a obcí.

 

ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ - zemědělci z okolí obce, kde je provozována bioplynová stanice získají možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva - digestátu. Zemědělci můžou také být dodavateli surovin pro výrobu bioplynu nebo můžou v bioplynové stanici zpracovávat exkrementy hospodářských zvířat.

 

REDUKCE ZÁPACHU ZE ZEMĚDĚLSTVÍ - exkrementy hospodářských zvířat po projití procesem fermentace v bioplynové stanici již nezapáchají a jejich aplikace na půdu na rozdíl od aplikace nezpracovaných exkrementů nezapáchá.

 

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V REGIONU - odkloněním biologicky rozložitelných odpadů ze skládky se omezí emise skleníkových plynů a nebezpečné průsaky, které vznikají nekontrolovaným hnitím biologické složky odpadu na skládkách.

 

NEZÁVISLÝ OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE - v případě krizové události a velkého výpadku dodávek elektrické energie může bioplynová stanice zapojená v ostrovním systému zásobovat energií zařízení nutná pro fungování obce. Pravděpodobnost, že se tato výhoda za dobu životnosti bioplynové stanice projeví není velká, ale o to je v takovém případě závažnější.