Legislativa

Legislativa upravující výstavbu a provoz BPS je velice obsáhlá a roztroušená do mnoha normativních právních aktů. Proto doporučujeme tuto činnost svěřit odborníkovi, popřípadě celý záměr průběžně konzultovat s právníkem specializujícím se na právo životního prostředí

Níže je uveden výčet nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení, které upravují výstavbu a následný provoz BPS:

 

Bioplynové stanice obecně

 

Právní předpis     

Obecná relevance

Relevantní ustanovení (zejm.):

Z.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovuje základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší (spalování biomasy), proces vydávání povolení (stanovisek) k výstavbě zdrojů znečištění, poplatky za znečišťování ovzduší atd.

§2, §3, §4, §5, §9, §11, §12, §17, §19

Vyhl. č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity

Obsahuje seznam znečišťujících látek, katalog zdrojů znečišťování, obecné emisní limity pro znečišťující látky a náležitosti žádosti o stanovisko a povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší.

§4, §7, §32, Příloha 1, Příloha 2

 

Nař. vl. č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Stanovuje emisní limity pro provoz kotlů spalujících tuhá paliva a stacionárních pístových motorů.

Příloha 4

Z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Upravuje pravidla posuzování záměrů s výrazným vlivem na životní prostředí (zejm. trvalé odlesnění nebo zalesnění nelesních pozemků, vodohospodářské úpravy, zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 50 MW, zařízení k výrobě základních organických chemikálií, zařízení k odstraňování odpadů, restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků k intenzivní zemědělské produkci).

§2, §4, §6, §7, §8, §9, §18, Příloha 1

Z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Upravuje proces vydání tzv. integrovaného povolení – relevantní pro zařízení na spalování biomasy o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW.  

§3 a násl. Příloha 1 

Z. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Stanovuje principy a pravidla přípravy státní a územní energetické koncepce (včetně koncepce využívání OZE), zavádí rámcové požadavky na minimální účinnost zařízení pro výrobu elektrické energie. 

§2, §6, §7 

Vyhl. č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

Stanovuje minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem. 

§7, Příloha 11 

Vyhl. č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů 

Stanovuje způsob kontroly účinnosti kotlů sloužících pro vytápění budov a umístěných v těchto budovách. 

 

Z. č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Vyhl. č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Vyhl. č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Upravuje mj. podmínky a proces získání licence pro výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie, povinnosti výrobců elektřiny a plynu, právo na přednostní připojení (výkup) výrobců elektrické energie a tepelné energie z OZE do distribuční sítě, podmínky autorizace výstavby zařízení na výrobu el. energie, plynu  a tepelné energie. 

§3, §4, §5, §7, §8, §11, §23, §31, §57, §72, §76, §80 

Nař. vl. č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

Upravuje rámcové podmínky čerpání státních dotací na podporu zvyšování účinnosti užití energie a využití OZE.

§4, §5, §6, §8

Z. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon upravuje zejm. podmínky a postupy pro výstavbu, rozvoj území, povolování terénních úprav, staveb a jejich změn, obecné požadavky na výstavbu.

část III. a IV.

Z. č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Stanovuje právní rámec podpory produkce elektrické energie mj. z biomasy – povinnosti provozovatelů distribučních soustav, instituty nuceného výkupu energie a zeleného bonusu za vyrobenou energii (výše výkupní ceny a zeleného bonusu je každoročně stanovena Energetickým regulačním úřadem www.eru.cz).

§2, §3, §4, §5, §6  

Vyhl. č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Specifikuje podmínky nuceného výkupu energie a uplatnění zeleného bonusu. 

vše

Vyhl. č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Specifikace podporovaných způsobů využití biomasy (zahrnuje výrobu bioplynu a přímé spalování).

vše

Z. č.156/1998 Sb., o hnojivech

Upravují podmínky produkce a použití digestátu vzniklého při výrobě bioplynu jako zemědělského hnojiva.

§3, §3a, §4, §9

Vyhl. č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Upravují podmínky produkce a použití digestátu vzniklého při výrobě bioplynu jako zemědělského hnojiva.

§1, §3, Příloha 3 – Tab. 18.1

Vyhl. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Specifikuje podmínky využití digestátu vzniklého zpracováním čistírenských a septikových kalů jako hnojiva.

vše

 

Odpadové bioplynové stanice 

 

Právní předpis

Obecná relevance

Relevantní ustanovení (zejm.):

Z. č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon stanovuje obecné pravidlo přednosti materiálového a energetického využití odpadů před skládkováním, další základní povinnosti původců odpadů a základní pravidla pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (v současné době probíhá legislativní proces k přijetí nového zákona o odpadech; návrh zahrnuje i stanovení povinnosti obcím zajistit tříděný sběr biologicky rozložitelného odpadu).

§11, §12, §14, §16, §17, §24, §32, §33b

Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Upravuje obecné náležitosti žádosti o povolení k využívání odpadů, technické požadavky na zařízení ke sběru, výkupu a shromažďování odpadů.

§1, §3, §4

Vyhl. č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Podrobně upravuje technické, technologické a provozní požadavky pro kompostárny a bioplynové stanice s kapacitou nad 10 tun zpracovaného odpadu za rok.  

vše

ZP 38/2008, o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Metodický návod Ministerstva životního prostředí k vyhl. č. 341/2008 Sb. (interpretace pojmů, vzory, seznam souvisejících předpisů a technických norem)

vše

Vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

Stanovuje pravidla zařazování odpadů do jednotlivých kategorií, definuje jednotlivé druhy biologicky rozložitelných odpadů.

§2

Příloha 1

Nař. vl. č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

Stanovuje cíl snížit podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky (max. 75% v roce 2010, 50% v roce 2013, 35% v roce 2020) a proklamuje podporu zavádění opatření k třídění a materiálovému využití biologicky rozložitelného odpadu.

Příloha 1, čl. 8