Technologie bioplynových stanic

Bioplynové stanice

Bioplynové stanice jsou zařízení, ve kterých dochází k přeměně biomasy na bioplyn a digestát. Bioplyn obsahuje metan (cca 50 - 75 %), který je nositelem energie. Digestát obsahuje pouze živiny a humus, které se dále nerozkládají a proto nezapáchají.

Podle toho, jaký materiál bioplynová stanice zpracovává je dělíme na zemědělské, odpadové a bioplynové stanice čistíren odpadních vod. Pro soukromé investory jsou vhodné první dvě jmenované.

 

Provoz bioplynové stanice spotřebuje přibližně 7 % vyrobené elektrické energie a přibližně 30 % vyprodukovaného tepla.

Proces fermentace běží kontinuálně, kogenerační jednotka vyrábí energii přibližně 8.300 h/rok, zbytek času probíhá údržba a nutné odstávky.

Bioplyn

Hlavní složkou bioplynu je metan (50-75 %), potom oxid uhličitý (25-50 %) a malé množství dalších příměsí. Vzniká bakteriálním rozkladem organické hmoty za nepřístupu vzduchu. Tento proces se nazývá anaerobní fermentace. V bioplynu je nositelem energie pouze metan, CO2 a ostatní příměsi jsou balastními plyny. 

Pro metan izolovaný z bioplynu používáme označení biometan - jedná se o ekvivalent zemního plynu, liší se pouze svým původem. 

Bioplyn o objemu 1 m3 tedy obsahuje 0,60 m3 metanu, vyrobíme z něho asi 2,28 kWh elektrické energie a 2,7 kWh tepla (viz níže účinnost kogenerační jednotky).

Využití bioplynu

Nejjednodušším použitím bioplynu je jeho prosté spálení a přeměna energie v něm obsažené na teplo. Použitím bioplynu jako paliva spalovacího motoru vyrobíme mechanickou energii, kterou můžeme pomocí generátoru přeměnit na elektřinu a v kogeneraci je vyráběno i teplo.

Využití bioplynu k výrobě elektřiny v palivových článcích je zatím ve fázi testování.

Velký potenciál skýtá využití bioplynu jako obnovitelného zdroje pro dopravu. Biometan, který získáme odstraněním CO2 z bioplynu má stejné vlastnosti jako zemní plyn a může být použit pro pohon automobilů na CNG (stlačení zemní plyn). Více o využití CNG na www.cngauto.cz.

 

Přeměna energie bioplynu

Výroba tepla

Bioplyn můžeme přeměnit na energii tepelnou, elektrickou nebo mechanickou. Nejjednodušším využitím bioplynu je jeho spálení v plynovém kotli a výroba tepla. Takové využití ale není moc efektivní (především ekonomicky). Účinnost přeměny bioplynu na teplo může být okolo 90 %.

Výroba elektřiny a tepla

Bioplyn je také možné použít k výrobě elektrické energie a tepla v kogenerační jednotce. Teplo je v tomto případě vedlejší produkt. Účinnost kogenerační jednotky je přibližně 38 % elektrická a 45 % tepelná (celková 83 %) - u jednotlivých výrobců se mírně liší.

Výroba biometanu - paliva pro automobily

Třetí možnosti, která je v dnešní době využívána především v zahraničí, je zušlechtění bioplynu na čistý metan (biometan). Toho je docíleno odstraněním CO2 z bioplynu. Stlačený biometan, který je kvalitativně srovnatelný se zemním plynem je používán k pohonu motorových vozidel na stlačený zemní plyn (CNG). Více o využití bioplynu jako biopaliva v dopravě se dočtete zde:

Více informací o využití CNG v dopravě naleznete např. na www.CNGauto.cz či www.cng.cz.

Biometan může být také vháněn do rozvodů zemního plynu. Zařízení na čištění bioplynu a výrobu biometanu (anglicky: upgrading unit) potřebuje ke svému provozu elektrickou energii, přibližně 0,5 kWh/m3 bioplynu a vodu v množství cca 15l/m3 bioplynu. Vodu je možné v systému cirkulovat.

Suroviny pro výrobu bioplynu

Zdrojem bioplynu, neboli potravou pro bakterie produkující bioplyn jsou především polysacharidy, tuky a bílkoviny. Zdrojem těchto látek je rostlinná a živočišná biomasa. Hůře rozložitelná je celulóza a nerozložitelný je lignin - i z toho důvodu není jako substrát pro výrobu bioplynu vhodné dřevo či sláma, bakterie produkující bioplyn je nedokáží rozložit.

Ze vstupní suroviny je bakteriemi využita a na bioplyn přeměněna pouze její organická část (organická sušina), zbytek zůstává ve fermentačním zbytku - digestátu. Surová biomasa obsahuje značný podíl vody, zbytek tvoří sušina. Sušina obsahuje organické látky, které jsou bakteriemi rozložitelné (označujeme jako organická sušina, spalitelné látky, ztráty žíháním, angl. volatile solids) a popeloviny, což jsou anorganické, biologicky nerozložitelné látky. Pouze organická sušina je zdrojem bioplynu. Když tedy máme 1 t například kukuřičné siláže s obsahem sušiny 35 % a z toho organické sušiny 80 %, potom se dá tato tuna rozdělit na 650 kg vody a 350 kg sušiny. Sušina se potom skládá z 280 kg organické sušiny a 70 kg popelovin. Výnos bioplynu ze vstupní suroviny je potom vztahován k 1t sušiny, případně organické sušiny.

Podle jedné německé laboratoře jsou hodnoty produkce bioplynu z organické sušiny následující:

Tabulka produkce bioplynu (BP) z organické sušiny (OS) vybraných substrátů:

substrát BP m3/1kg OS
kejda 0,60
kukuřičná siláž 0,80
žitná siláž 0,86
řepná siláž 1,00

 

Výnos bioplynu vztažen k celkové hmotnosti dané vstupní suroviny je však velice rozdílný, protože každá z uvedených surovin má jiný obsah sušiny a v ní jiný podíl organické sušiny.

Kukuřice na siláž v našich podmínkách dosahuje výnosů okolo 30t čerstvé hmoty na 1ha, což je při 35% obsahu sušiny 10,5 t sušiny/ha. Výnos bioplynu z 1t sušiny může být přibližně 450 m3/1t sušiny (empiricky). To je 4 725 m3 bioplynu/ha, tedy 2 835 m3 biometanu/ha, což je 10 773kWh elektřiny/ha (s výkupní cenou 4,12 Kč/kWh to je celkem 44 385 Kč/ha) a 12 758 kWh tepla/ha. Uvedené hodnoty jsou teoretické, v praxi se můžou výsledné hodnoty lišit v závislosti na efektivnosti jednotlivých procesních kroků od zasetí energetické plodiny pro distribuci vyrobené energie.

 

Použité zkratky 

   
BP bioplyn
BM biometan
BPS bioplynová stanice
BRO biologicky rozložitelný odpad
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad
BRPO biologicky rozložitelný průmyslový odpad
OLR Organic loading rate (organické zatížení)